Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen

De verplichtingen van de verhuurder

 • Artikel 1
  Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Tevens draagt de verhuurder zorg voor een goede verzekering van het vaartuig.

De verplichtingen van de huurder

 • Artikel 2
  De huurder gebruik het vaartuig als een goed huisvader en een goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Artikel 3
  Aan het eind van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat waarin hij hem ontvangen heeft.
 • Artikel 4
  De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstol zijn voor rekening van de huurder.
 • Artikel 5
  De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaald de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.
 • Artikel 6
  1. De huurder moet schade van welke aard dan ook , dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden , zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
  2. Niet - nakoming van het bepaalde in lid 1 kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

De aansprakelijkheid

 • Artikel 7
  1. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig , voor zover niet gedekt door de verzekering , ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft . De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door een van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt , dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade en economische schade.
  2. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel / ongeval en voor boetes en transacties ingevolge (verkeersrechterlijke) overtredingen.

ln verzuim zijn en wanprestatie

 • Artikel 8
  lndien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt , kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden worden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.
  Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
 • Artikel 9
  1. Indien het vaartuig later dan de afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg-)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.
  2. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 6 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt
 • Artikel 10
  Indien de huurder zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet tijdig nakomt kan de verhuurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden.

Annulering

 • Artikel 11
  Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
  • tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 10%van de huursom;
  • van10 tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom;
  • van 6 weken voor aanvang tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom;
  • van af de aanvangsdatum van de huurperiode; 100% van de huursom.
  • De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog het pleziervaartuig voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, wordt de annuleringssom naar evenredigheid verminderd; met het bedrag van vermindering worden een vast bedrag van EUR 25.- voor administratie en de noodzakelijke extra kosten verrekend.